مشاهده قبض


پرداخت قبض بروز

لطفا شماره خود را با کد استان (بدون صفر اول) وارد نمایید


همچنین میتوانید از طریق تماس با تلفن گویا 91082020 نیز نسبت به پرداخت قبض اقدام کنید و جهت پرداخت ، مشاهده قبض و بدهی و … اینجا کلیک کنید