ایکسفون قابلیت اتصال به CRM یا دیگر نرم افزار های داخلی یک سازمان را دارد؟