سر شماره ی استانی وکشوری با هم چه تفاوتی دارند؟

شماره ی استانی هشت رقمی است و کد استان را نیز به همراه دارد ولی سرشماره کشوری قابل انتقال به هر استانی بدون نیاز به شماره گیری کد استان است. این دو سر شماره در تعرفه مکالمه تفاوت های ریالی با یکدیگر دارند.