آیا امکان انتقال مالکیت خط وجود دارد؟(اگر بله شرایط ذکر شود.)

بله ، با مراجعه به سایت ایکسفون ، تکمیل فرم مربوطه و ارسال مدارک شناسایی طرفین می توانید اقدام به انتقال مالکیت کنید